Cebeco: een draagvlak voor de Vlaamse jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen

Cebeco (Centraal Beleid Ignatiaans Onderwijs) biedt de Vlaamse jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen een gemeenschappelijk draagvlak.
De werking van Cebeco is beweeglijk en wil inspelen op de actualiteit. Onze kleinschaligheid en de vertrouwelijke omgang binnen ons netwerk maken dat mogelijk.
Maar ook in de beweeglijkheid van onze werking zijn een vijftal werkterreinen af te bakenen:

  1. De aandacht voor en realisatie van ons opvoedingsproject bevorderen.

Een school is een leeromgeving. Er staan vakken op het programma en de leerinhouden worden in leerplannen bepaald. De wiskunde in de ene school is dezelfde als die in een andere, het Engels klinkt overal hetzelfde, enz. Maar een school is ook een opvoedingsomgeving. Leerkrachten, opvoeders en directieleden moeten de gelegenheid  krijgen om de eigen school, de eigen werking, tot in de klas toe, te spiegelen aan de ignatiaanse spiritualiteit en pedagogiek en er zich door te laten inspireren. Cebeco biedt daartoe gelegenheid. Ook in de andere contacten met de scholen is het opvoedingsproject een referentiepunt. Niet als een ‘regel’, wel als een blijvende inspiratiebron. De ervaring leert dat jong en oud deugd heeft aan reflectie over de eigen onderwijspraktijk vanuit dat opvoedingsproject.

  1. De binding tussen de jezuïetengemeenschap en de scholen onderhouden.

De aanwezigheid van jezuïeten in onze scholen is veel beperkter dan vroeger. Op dit moment is er slechts één jezuïet verbonden aan de scholen. Hij biedt ondersteuning bij de schoolpastoraal en de vormingen voor leerkrachten. De Jezuïetenregio van de Europese Lage Landen en de scholen willen ook in de toekomst met elkaar verbonden blijven. Zo is Cebeco vertegenwoordigd in alle bestuursorganen van de jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen. Daarnaast wil Cebeco ook via andere wegen zorgen voor een levend contact: een groeiende samenwerking met IgnAN (het Ignatiaans Apostolisch Netwerk), een bezoek van de regionale overste aan de directeurs, inbreng door jezuïeten tijdens vormingsdagen … Allemaal manieren om elkaar te vinden en te inspireren.

  1. Netwerking: de binding tussen de jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen onderhouden.

Onze scholen vormen een gemeenschap waarin mensen elkaar bemoedigen en hulp bieden als dat nodig is. De regelmatige vergaderingen van onze afgevaardigd bestuurders, algemeen directeurs, directeurs van de basisscholen, adjunct-directeurs, pastoraal verantwoordelijken, coördinatoren van het sociaal project … maken dat mensen elkaar kennen, expertise uitwisselen, samen reflecteren. Vormingsdagen in de Oude Abdij van Drongen, internationale congressen (georganiseerd door JECSE, het Europees verband van jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen), intercollegiale studiedagen … versterken de banden tussen onze scholen.

  1. Pedagogische begeleiding: onderwijs en opvoeding in de colleges ondersteunen.

Onze schoolteams ontwikkelen o.l.v. het directieteam een eigen dynamiek om kwalitatief onderwijs in een goede opvoedingsomgeving te bieden. De pedagogische begeleiders ondersteunen die zorg.
Onze begeleidingsdienst voor de secundaire scholen bestaat uit een enthousiaste ploeg vakbegeleiders, die elk zorg dragen voor de leerkrachten van hun eigen vakdomein. Sommigen onder hen bouwden daarnaast ook een vakoverstijgende expertise op en ondersteunen scholen op het vlak van datageletterdheid, klasmanagement, zorgbeleid, enz. Onze pedagogisch begeleiders observeren de werking (klasbezoeken, gesprekken met leerkrachten en vakgroepen …) en bieden op basis daarvan feedback. Niet om het werk van de collega’s te ‘beoordelen’, wel om hen te helpen met doelgerichte suggesties. Dat alles in een collegiale sfeer, met waardering voor ieders inzet en bekwaamheid.
Voor de kleuter- en lagere scholen bieden we dezelfde ondersteuning voor directies en schoolteams.

  1. De jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen vertegenwoordigen in de onderwijswereld.

De onderwijswereld is voortdurend in ontwikkeling. Op heel wat niveaus worden opties genomen voor onderwijsversterking en –vernieuwing. Het is belangrijk dat de jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen aanwezig zijn in deze dynamiek, er de eigen aandachtspunten op tafel leggen en waar mogelijk het Vlaamse onderwijs mee ondersteunen.

In de jaren ‘80 hebben de Vlaamse jezuïeten ervoor gekozen hun onderwijs in handen te geven van leken. Echter, niet zonder het verlangen verbonden te blijven met de scholen. Onze scholen zijn gehecht aan die band en willen blijvend de ignatiaanse spiritualiteit en ‘manier van doen’ gestalte geven. Dat is een keuze voor ‘traditie met toekomst’: verbonden zijn met de eigen bron en oorsprong, maar evenzeer beweeglijk in de wereld van vandaag en ten dienste van de groei en ontwikkeling van de jonge mensen van déze tijd. Cebeco draagt mee dat engagement, in open contact en samenwerking met jezuïeten en met de mensen die het project elke dag opnieuw waarmaken in de scholen.

Scroll naar boven